Офіційно-діловий стильОфіційно-діловий стиль задовольняє потреби суспільства в державному, громадському, політичному та економічному житті. Він представлений різноманітними діловими паперами — указами, законами, актами, постановами, програмами, протоколами, наказами, резолюціями, заявами, договорами, дорученнями, автобіографіями тощо. Функціонує він і в діловому листуванні між різними  інституціями, окремими особами.
Основною рисою офіційно-ділового стилю є точність, неприпустимість двозначності тлумачень. Ця риса спричинює повтори слів і вживання у вузькому контексті спільнокореневих слів, що в інших ситуаціях мовлення розцінюється як мовленнєва помилка: Акти перевірки підписуються особами, які проводили перевірку, а також представниками суб’єкта підприємницької діяльності. При виявленні порушень суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов, зазначених у пункті 2 інструкції, які відображені в акті перевірки, Держкомзв’язку України ухвалює рішення про можливість продовження діяльності за ліцензією (З інструкції). Заміни термінів синонімами і займенниками у ділових паперах мають обмежений характер.
Точності викладу у ділових паперах сприяють коментарі, пояснення, уточнення, як-от: Я, Мельничук Сергій Миколайович, отримав …; Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу банку, якщо це передбачено їх функціональними (службовими) обов’язками; У випадку особливих обставин (наприклад, аварія) продавець зобов’язаний ужити заходів для виконання замовлення Покупця на поставку запасних частин у найкоротший термін.
Специфіку стилю створюють також стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювання на зразок: вжити заходів, порушити питання, схвалювати пропозицію, згідно з інструкцією, ввести в дію, зважаючи на викладене вище, з огляду на викладене вище, прийняти до виконання, скласти подяку, у разі невиконання, з метою забезпечення.
Ознаки ОДС:
·        стислість викладу,
·        високий ступінь уніфікації,
·        безособовість, беземоційність. Безособовість виявляється, зокрема, у відсутності дієслів 1-ї та 2-ї особи і відповідних займенників (я, ми, ти, ви),
·        наявність стандартних висловів і синтаксичних конструкцій (кліше), особливо на початку та в кінці документів,
·        чіткість і логічність викладу, що часто зумовлюється поділом ділових паперів на певні частини (параграфи, пункти, підпункти),
·        визначена послідовність частин (реквізитів),
·        безособові та наказові форми дієслів, а також уживання форми теперішнього часу на позначення постійності дії (фірма не несе відповідальності, вкладник має право, дія указу поширюється, Конституція 
·        забезпечує право громадянина тощо),
·        слова вживаються в прямому значенні,
·        багато віддієслівних іменників: виконання, формування, повідомлення, становлення, укладання, одержання, розгляд, затвердження, забезпечення, утворення, використання і под.,
·        переважають розповідні прості, прості ускладнені ОЧР — головними (підметами, присудками) і другорядними (передусім додатками), складні речення з прямим порядком слів.
Основним видом офіційно-ділового стилю є документ — діловий папір, що юридично підтверджує якийсь факт, подію тощо.

Підстилі офіційно-ділового стилю

         В офіційно-діловому мовному стилі виділяють такі підстилі:
1. Законодавчий, або юридичний — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо, а також у юриспруденції у вигляді актів, позовних заяв, протоколів, постанов, запитів, повідомлень тощо.
2.Дипломатичний — використовується в сфері між державних офіційно-ділових стосунків у вигляді договорів, конвенцій, протоколів, заяв тощо.
3.Адміністративно-канцелярський, або канцелярсько-діловий — використовується в професійно-виробничій сфері, правових взаєминах і діловодстві у вигляді офіційної кореспонденції, договорів, контрактів, заяв, автобіографій, доручень тощо.
Як і сам офіційно-діловий мовний стиль, його підстилі мають власну сферу застосування, межі якої визначаються метою й умовами ділового спілкування. Вони виступають засобом функціонування взаємозв’язаних між собою систем документації — цілісних утворень із певними специфічними рисами (система управлінських, адміністративних документів та спеціалізовані (галузеві) документаційні системи (банківська, юридична тощо).
Законодавчий (юридичний) підстиль складають документи, які виконують настановчо-регулювальну функцію в державному і суспільному житті, утверджують обов'язкові правові норми: декрети, закони, кодекси, конституції, укази, постанови, рішення. Мова цих документів, хоч і насичена юридичною термінологією, ускладненими синтаксичними конструкціями з відокремленням, підрядністю, повинна бути доступною і зрозумілою кожному громадянинові держави, бо всі мають однакове конституційне право на таку законодавчу інформацію.
Дипломатичний підстиль обслуговує дипломатичну службу, контакти Української держави з іншими державами, міжнародним співтовариством і всесвітніми організаціями. Цей підстиль характеризується специфічною лексикою, термінологією, серед якої чимало запозичень, та своєрідними формулами дипломатичної ввічливості.
До дипломатичних належать:
– організаційно-регулюючі документи (конвенція, пакт, угода, протокол про наміри);
– організаційно-впливові документи (декларація, нота, вербальна нота, міжнародна заява);
– інформативно-описові документи (меморандум, комюніке).
Адміністративно-канцелярський (канцелярсько-діловий) підстиль, як кровоносна система, забезпечує зв'язок усього управлінсько-виконавчого апарату держави міжйого внутрішніми підрозділами і кожним громадянином держави. Він єдиний з підстилів активно доходить до кожного члена суспільства, як і розмовний стиль, особливо нині, коли Україна стає правовою державою.
Серед адміністративно-управлінської документації виділяють:  розпорядчу (наказ, постанова, рішення, резолюція, розпорядження);  організаційну (договір, інструкція, статут, штатний розпис, тарифікація);  інформаційно-довідкову (автобіографія, заява, звіт, план,  характеристика, інформація, довідка).