Завдання для самоперевірки


Дані тестові завдання з ділової української мови розраховані на студентів усіх спеціальностей. Головна мета – перевірити рівень сформованості навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.
Методичні вказівки упорядковані у відповідності з програмою з ділової української мови та української мови професійного спілкування і охоплюють певний лексичний і граматичний матеріал для написання ділових паперів. Використаний у контрольних роботах і тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до частотності його вживання у діловому професійному мовленні. Крім того, автори звертали увагу на ті граматичні особливості, що притаманні саме українській мові на відміну від російської.
Дані методичні вказівки рекомендовано як для практичних занять з ділової української мови, так і для самостійної роботи студентів.

Вимоги до оформлення контрольної роботи
1.           Контрольну роботу слід виконувати власноручно у зошиті шкільного зразку;
2.           На обкладинці мають бути вказані українською мовою прізвище, імя та по батькові, відділення, спеціальність, група студента;
3.           Виконання  завдання передбачає складання власних зразків ділових документів.ТЕСТ  1
1. Вища форма загальнонародної мови – це:
а) територіальні діалекти;
б) наріччя;
в) сучасна українська літературна мова.
2. Мовний стиль – це:
а) різновиди текстів певного стилю;
б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою  висловлювання;
в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об’єднаних спільністю території.
3. Державна мова – це:
а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обовязковим в органах державного управління та діловодства;
б) єдина національна мова українського народу;
в) найважливіший універсальний засіб спілкування.
4. Літературна мова – це:
а) національна мова;
б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;
в) нижча форма загальнонародної мови.
5. Літературна мова реалізується:
а) в усній і писемній формах;
б) в сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах.
6. Українська мова належить до:
а) західнословянської групи;
б) південнословянської групи;
в) східнословянської групи.
7. Офіційно-діловий стиль - це:
а) мова ділових паперів;
б) єдність художніх образів і форм їх вираження;
в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.
8. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:
а) вживання побутової лексики;
б) широке використання емоційно-забарвленої лексики;
в) наявність реквізитів, що мають певну черговість.
9. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:
а) двозначності тлумачення змісту;
б) точності формулювань, документації тверджень;
в) суто розмовної лексики.
10. Зачинателем нової української літературної мови був:
а) Т.Г.Шевченко;
б) І.П.Котляревський;
в) Панас Мирний.
11. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що   закріплюються в процесі суспільної комунікації, - це:
а) орфоепічні норми;
б) стилі української літературної мови;
в) норми літературної мови.
12. Сукупність правил вимови – це:
а) орфоепічні норми;
б) орфографічні норми;
в) морфологічні норми.
13. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі словесні формули:
а) у відповідності до, згідно, взяти участь;
б) відповідно до, згідно з, взяти участь;
в) відповідно, згідно з, приймати участь.
14. Головна ознака літературної мови:
а) варіативність;
б) черговість;
в) унормованість.
15. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;
б) користуватися мовою в повсякденному житті;
в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.
16. Нормативним є таке слововживання:
а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;
б) вакансія, написати автобіографію, імунітет;
в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет.
17. Мова – це:
а) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;
б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи;
в) вища форма національної мови.
18. Мовний етикет – це:
а) використання різноманітних засобів вираження думок;
б) типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;
в) виділення найважливіших місць свого висловлювання.

ТЕСТ 2


1. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються у:
а) називному відмінку;
б) родовому відмінку;
в) давальному відмінку.
2. Виберіть правильний варіант оформлення підпису й дати під документом:
а) підпис                  дата;
б) дата
    підпис;
в) підпис
    дата;
г) дата                   підпис.
3. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію, - це:
а) бланк;
б) формуляр-зразок;
в) реквізит.
4. За походженням документи поділяються на:
а) внутрішні й зовнішні;
б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;
в) службові (офіційні) й особисті.
5.Підпис у документі слід оформляти так:
а) Директор коледжу       прізвище, ініціали             підпис;
б) Директор коледжу       підпис                                 ініціали, прізвище;
в) Директор коледжу        ініціали, прізвище            підпис.
6.Підписуються, як правило:
а) всі примірники документа;
б) два примірники документа;
в) перший примірник документа.
7.Точне відтворення оригіналу – це:
а) копія;
б) відпуск;
в) витяг.
8.Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається:
а) етикетом;
б) діловодством;
в) літературною нормою.ТЕСТ 3
1. До документів щодо особового складу належать:
а) заява, трудовий договір, доручення;
б) автобіографія, резюме, заява, розписка;
в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.

2. За строками зберігання трудова книжка належить до документів:
а) постійного зберігання;
б) тривалого зберігання;
в) тимчасового зберігання.
3. Заява – це:
а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;
б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;
в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.
4. Текст характеристики викладають від:
а) першої особи;
б) третьої особи;
в) другої особи.
5. За місцем виникнення розрізняють заяви:
а) службові та особисті;
б) внутрішні та зовнішні;
в) стандартні та індивідуальні.
6. В автобіографії відомості подаються в:
а) будь-якій послідовності;
б) послідовності, яку визначає сама особа;
в) хронологічній послідовності.
7. Резюме – це:
а) опис свого життя;
б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;
в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
8. За походженням характеристика належить до:
а) офіційного документа;
б) особистого документа;
в) типового документа.
9.Кожний пункт наказу починається з дієслова:
а) у формі наказового способу;
б) у формі умовного способу;
в) у формі дійсного способу.
10.Характеристика має такі реквізити:
а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;
б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;
в) назва документа, прізвище, імя, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.
11.Автобіографія – це:
а) документ, у якому фіксуються автобіографічні відомості;
б) документ, у якому особа у хронологічній послідовності описує своє життя;
в) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
12.У тексті резюме зазначають такі відомості:
а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, імя, по батькові, мета складання резюме;
б) назва документа, прізвище, імя, по батькові, мета, освіта, склад сімї, зріст, вік;
в) назва документа, прізвище, імя, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.
13.У характеристиці слід вживати такі мовні звороти:
а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;
б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;
в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.
16.В автобіографії слід писати:
а) народився в 1956 році 28 серпня;
б) народився 28.08.1956 року;
в) народився 28 серпня 1956 року.
17.Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:
а) до заяви додаю слідуючі документи;
б) до заяви додаю такі документи;
в) до заяви прикладаються такі документи.
18.Характеристика – це:
а) опис життя працівника;
б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає;
в) документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.
19.Автобіографію слід починати:
а) Я, Олена Володимирівна Гришко;
б) Я, Гришко О.В.;
в) Я, Гришко Олена Володимирівна.
20.Виберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:
а) Директорові загальноосвітньої
         середньої школи №15
         Івченку І.В.;
б) Директору загальноосвітньої
         середньої школи №15
         Івченку І.В.;
в) Директор загальноосвітньої
         середньої школи №15
         Івченко І.В.

ТЕСТ 4
1. Протокол загальних зборів підписують:
а) голова зборів і секретар;
б) голова зборів і керівник структурного підрозділу;
в) голова зборів і керівник.
2. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:
а) звіт;
б) довідка;
в) заява.
3. Доповідні записки поділяються на:
а) внутрішні та зовнішні;
б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;
в) звичайні та термінові.
4. Основною метою рецензії є:
а) швидко ознайомити читачів з твором;
б) висловити пропозиції;
в) рекомендувати твір до друку чи захисту.
5. Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статі, рукопису, називається:
а) анотацією;
б) відгуком;
в) рефератом.
6. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:
а) витягом із протоколу;
б) стислим протоколом;
в) коротким протоколом.
7. Довідка може бути:
а) індивідуальною та стандартною;
б) секретною і несекретною;
в) особистою й службовою.
8.За надану допомогу, послугу, підтримку висловлюємо подяку так:
а) Щиро дякуємо Вас за привітання з нагоди ювілею коледжу;
б) Щиро дякуємо Вам за привітання з приводу ювілею коледжа;
в) Щиро дякуємо Вам за привітання з нагоди ювілею коледжу.
9.Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:
а) звітом;
б) пояснювальною запискою;
в) доповідною запискою.
10.Виберіть правильний варіант:
а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня    2003р.;
б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів педколективу, що відбулися 3 травня 2003 р.
в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів педколективу від 3 травня 2003 року.
11.Питання, які їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:
а) порядок денний;
б) повістку дня;
в) питання протоколу.


ТЕСТ 5
1. Трудовий договір – це:
а) угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи;
б) договір, за яким підрядник зобовязується виконати певний обсяг робіт;
в) договір, за яким установа зобовязується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.
2. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:
а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;
б) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;
в) номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує.
3. Акт – це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передача й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
4. Доручення – це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передача й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
          5.Реквізити особистого доручення:
а)  штамп; номер; дата; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано доручення; підпис керівника установи; печатка;
б) назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису;
в) назва документа; тематичний заголовок; основна частина.
         6.Обовязковою умовою правомірності особистого доручення є:
а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;
б)  наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;
в) наявність підпису керівника установи.
7.Розписка оформлюється:
а) машинописним способом в одному примірнику;
б) від руки в одному примірнику;
в) від руки у двох примірниках.
8.Договір вважають укладеним тоді, коли:
а) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово;
б) сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів;
в) його затвердила вища інстанція.

ТЕСТ 6
1. Мовний етикет – це:
а) сукупність речень, обєднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами певної мовної системи;
б) правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;
в) модель побудови однотипних документів.
2. Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність:
а) Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ...;
б) Вибачте, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка, ...; Добрий день!;
в) Добрий день!; Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам.
3. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:
а) вибачення, подяку, співчуття;
б) заперечення, розраду, згоду;
в) вибачення, заперечення, зясування.
4. Спілкування – це:
а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, у ставленні один до одного;
в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.
5. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:
а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному “я”, говорити швидко;
б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку    зору співбесідника;
в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.
6. Бесіда – це:
а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих ознак нації;
б) одна з найістотніших ознак нації;
в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.
7. Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким виявом ввічливості:
а) Я Вас вітаю;
б) Добрий день (ранок, вечір);
в) Вельмишановний добродію!
8. Якщо телефонуєте ви, то:
а) насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;
б) насамперед запитайте прізвище, імя, по батькові свого співрозмовника;
в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, імя та по батькові.
9. Телефонна розмова – це:
а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
б) один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстра мовними причинами;
в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
10.Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:
а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;
б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;
в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.
11.Телефонна розмова складається з таких етапів:
а) вступ, основна частина, закінчення;
б) момент налагодження контакту, викладення суті справи, закінчення розмови;
в) момент налагодження контакту, прощання.
12.Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:
а) говорити надто голосно;
б) говорити тихо;
в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.
13.Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви повинні:
а) покласти слухавку й ще раз зателефонувати;
б) зясувати причину своєї невдачі;
в) перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину. 
Складіть зразки документів:
-       заява про зарахування на посаду;
-       доручення на одержання заробітної плати;
-       розписка про одержання трудової книжки;
-       пояснювальна записка;
-       довідка з місця навчання;
-       автобіографія;
-       характеристика на учня школи;
-       протокол засідання студентської Ради;
-       витяг із протоколу.