Довідково-інформаційні документи (довідка, план, рецензія)

     Більша частина документів, що утворюється в організаціях та ті, що надходять до неї зовні, мають інформацію про фактичний стан справ у даній чи іншій організації. Інформація є підставою для складання розпорядчих документів чи може бути прийнята до увага.
Документи цієї групи можна поділити на 4 підгрупи:
 • докладні, пояснювальні записки, посвідчення, розписки, акти, заяви;
 • протокольні документи, стенограми, звіти;
 • службові листи, телеграми, телефонограми.
 • довідки, план, рецензія 

  Довідки - їхні види та правила оформлення
  Довідка - документ інформаційного характеру, який описує та встановлює факти та події. Довідки поділяються на службового та особистого характеру.
  Службового характеру складаються за запитом чи за вказівкою керівної організації або посадової особи. Підписується: Довідка, що направляється до посадової особи в середині підприємства, підписується укладачем; та, яка направляється у вищестоящу організацію - керівником підприємства. Якщо довідка містить відомості фінансового характеру - то вона підписується керівником та головним бухгалтером.
  Довідка, яка направляється за межі підприємства оформляється на бланку, внутрішня довідка оформляється на внутрішньому бланку або на чистих листах паперу.
  Довідки особистого характеру оформляються на бланках або чистих листах.
  Основні реквізити довідки:
 • 1. Код підприємства, код форми документа.
 • 2. Реквізити штампа загального бланку.
 • 3. Назва виду документа.
 • 4. Дата.
 • 5. Індекс.
 • 6. Заголовок до тексту.
 • 7. Адресат.
 • 8. Текст.
 • 9. Відмітка про наявність додатків (якщо є).
 • 10. Підпис.
 • 11. Відмітка про направлення до справи.
В тексті довідки особистого характеру визначається назва організації, в яку подається довідка. Текст довідки особистого характеру оформляється на трафаретному бланку.


     Коли людина планує провести наукове дослідження, ви-ступити з доповіддю або скласти реферат, вона обов'язко-во спочатку складатиме план. План — це заздалегідь пе-редбачений порядок дій чи викладу чого-небудь.
Для чого складають план?
План складають з метою впорядкування прочитаного або дослідженого матеріалу для послідовного його викла-ду в письмовій та усній формі.

Як правильно скласти план прочитаного?
1.         Поділіть текст на частини.
2.         Знайдіть інформативні центри цих частин (зазвичай, перше речення абзацу містить головну думку).
3.         Запишіть усі знайдені у тексті важливі думки у ви-гляді пунктів плану

Які види планів можна скласти?
 • Питальний — поставте питання до інформативного центру абзацу (у більшості випадків таким центром може бути перше речення) та запишіть його.
 • Називний — перетворіть це речення у називне (у такому реченні є відсутнім присудок).
 • Цитатний — запишіть це речення без змін.
 • Тезовий — переформулюйте це речення або сформулюйте головну думку всього абзацу
Приклад. Розгляньмо речення:
Головним завданням інформатики е вивчення закономір-ностей, відповідно до яких відбуваеться створення, пере-творення, збереження, передання й використання інформа-
ції всіх видів, у тому числі із застосуванням сучасних тех-нологій .
Залежно від виду плану його пункти можуть мати та-кий вигляд:
     «Тезовий план» і «тези» — поняття синонімічні, тому що тези — це стисло сформульовані основні положення тексту
     Для складання тез можна поділити текст на фрагменти. Фрагмент — це два й більше абзаців тексту, які об'єднано змістовно. Потім знаходимо інформаційні центри фрагмен-тів, які можуть бути й окремим реченням, і частиною абзацу й окремим абзацом. Далі записують головне поло-ження фрагмента або самостійно його формулюють.

     Важливим жанром наукової комунікації є рецензія. Автор її -фахівець, учений тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована наукова стаття, монографія, підручник і навчальний посібник, кваліфікаційна робота та дисертація. Рецензія передбачає аналіз та оцінювання певного твору (наукової праці), критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення наукового обговорення й діалогу.
Рецензія - критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій.
Реквізити:
1. Назва виду документа.
2. Заголовок (містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, назву видавництва).
3. Текст.
4. Підпис рецензента.
5. Дата.
6. Засвідчення підпису печаткою або спеціальним штампом (за потреби).
Рецензія - документ, який передбачає коментування основних положень рецензованої праці (тлумачення думки автора, висловлення особистого ставлення до поставленої проблеми); узагальнену аргументовану оцінку; висновки про значення аналізованої праці.
Типовий план написання тексту рецензії
1. Об'єкт і предмет аналізу.
2. Актуальність теми.
3. Короткий зміст.
4. Формулювання основної тези.
5. Загальна оцінка.
6. Недоліки, хиби, огріхи праці.
7. Висновки.
Об'єктом оцінювання є повнота, глибина, всебічність розкриття теми; новизна та актуальність поставлених завдань і проблем; коректність аргументації і системи доказів; достовірність результатів; переконливість висновків.