Складні випадки слововживання

План:
1.Вживання багатозначних слів .
2.Визначення паронімів.
3.Що таке омоніми.
4.Вибір синонімів. Лексичні синоніми.

Багатозначним (полісемантичним) називають слово, яке у різних контекстах має різні лексичні значення. Багатозначні слова можуть вживатись у прямому та переносному значенні. Пряме значення – це основне, первинне значення слова, яке безпосередньо пов’язане з реалією дійсності, яку воно називає. Наприклад, голова – частина тіла людини або тварини. Переносне значення – це вторинне значення багатозначного слова, яке є похідним від прямого й визначається тільки у контексті через асоціацію з прямим значенням. Наприклад, голова зборів – людина, яка керує зборами.

Пароніми – слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки –ся.(Адрес – письмове привітання на честь ювілею тощо. Адреса – напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи).
Групи паронімів за значенням:
1. Синтаксичні: тяжкий –важкий.
2. Антонімічні: емігрант-іммігрант.
3. Близькі за семантичним забарвленням: затрати-витрати.
4. Тематичні: абонент-сбонемент.

Омоніми– це слова, які мають однакове значення і написання, але зовсім різні значення. Можуть бути повними і неповними. Повні лексичні омоніми – це слова, що тотожні за звуковим складом і написанням у всіх граматичних формах: коса-заплетене довге волосся; коса-вузька намивна смуга суходолу в озері, морі чи річці; коса-сільськогосподарське знаряддя. Неповні лексичні омоніми поділяються на омоформи, омофони і омографи.  

Омоформи (граматичні омоніми) – це слова, які збігаються за звучанням та написанням лише в окремих граматичних формах: діти –куди вас діти; коса-іменник і коса(лінія) - прикметник жіночого роду.  

Омофони(фонетичні омоніми) – це слова, які збігаються лише за звучанням, а пишуться неоднаково: мріяти і мрія ти; сонце-чи не сон це?

Омографи – це слова, що збігаються за написанням, але різняться за звучанням і наголосом: мала дитина – не мала щастя; плачу і плачу;замок і замок.

Синоніми – це слова, різні за звучанням, але близькі за значенням (дорога-путь, шлях, мовознавство - мововедення). Синоніми поєднуються в єдиний синонімічний ряд. Домінанта, або стрижневе слово синонімічного ряду – це слово, що найчастіше вживається у мовленні.
Поява синонімів та варіантів медичних термінів зумовлена декількома причинами, серед яких
найважливішими слід назвати:
1) паралельне вживання запозиченого та власнеукраїнського термінів;
2) розвиток медицини як науки, що супроводжується виникненням нових медичних понять та бажанням присвоїти поняттю найточнішу назву;
3) наявність кількох питомих термінів для розкриття одного поняття;
4) існування двох чи більше запозичених термінів, різних за походженням.

Лексичні синоніми - це подібні або тотожні за значенням слова. Використовуються у мовленні для уникнення повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість власне українського слова використовується слово іншомовного походження з таким самим значенням: абіогенез – самозараження, абсорбція – вбирання, автоінфекція – самозараження, адаптація – пристосування, ін’єкція – вливання, впорскування, лейкемія – недокрів’я, ембріон – зародок, еритроцити – червонокрівці,оплески - аплодисменти, доказ – аргументи.Зловживати іншомовними словами не слід.

Немає коментарів:

Дописати коментар